KVKK Aydinlatma Metni

KVKK Aydinlatma Metni

Paylaş

Roko Game Teknoloji AŞ. (“Rise Online World” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

Rise Online World kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği
Şirket Unvanı        : ROKO GAME TEKNOLOJİ AŞ.
İletişim Adresi        : ÜNİVERSİTE MAHALLESİ SARIGÜL SOKAK N:35/2 2 AVCILAR/İSTANBUL
Telefon No        : 08504417656
E-Posta adresi        : [email protected]

İşlenen kişisel verileriniz 
Kişisel Veri Kategorisi    Kişisel Veri
Kimlik    Ad Soyad, Anne adı, Baba Adı, Cinsiyet, İmza, T.C. Kimlik No, Unvan, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus cüzdanı seri sıra no, Nüfusa kayıtlı olduğu yer, ID
İletişim    İletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi, Mesaj
Finans     Banka Hesap Bilgileri, IBAN No, Müşteri No, Tutar/ Ücret Bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar    Fotoğraf, Görsel Kayıtlar, İşitsel Kayıtlar
Hukuki İşlem    Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
İşlem Güvenliği    Şifre ve Parola Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, IP Adres Bilgileri
Müşteri İşlem    Sipariş Bilgisi, Fatura Bilgileri, 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi    Özel Nitelikli Kişisel Veri
Sağlık Bilgileri    Kan Grubu Bilgisi, 

Kişisel veri toplamanın yöntemi 
Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak toplamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; 
(1)    Web sitesi üzerinden üyelik     oluşturulması, (ID,e-Posta,şifre v.b)
(2)    Tarafımıza ilettiğiniz talep ve isteklerle, 
(3)    Şirket ile kurmuş olduğunuz iletişim (mail, telefon vb.) kanalıyla,
(4)    İdari kamu kurum ve kuruluşların sistemleri ile temin edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.
•    Şirketimizin yasal mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülükleri kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (fatura, cari kart oluşturulması vb.) amaçlarıyla KVKK madde 5/2-ç uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğü kapsamında finans, iletişim ve kimlik bilgileriniz,
•    Şirketimizin verdiği hizmet kapsamında oyun gruplarına katılımınızın sağlanması, hesabınızın oluşturulması, mal/hizmet satış, ürünlerin gönderimi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, pazarlama amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca şirketimizle aranızda akdedilen sözleşmenin ifasına dayanarak kimlik, finans ve iletişim bilgileriniz,
•    Kurumsal iletişimin sağlanması amacıyla KVKK madde 5/2-f uyarınca Şirketin meşru menfaatleri kapsamında iletişim bilgileri,
•    Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yapılması, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca Şirket meşru menfaati kapsamında kimlik ve iletişim bilgileri,
•    Şirketin tarafı olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla yurtiçi ve KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız uyarınca yurtdışı iş ortakları, müşterilerle, 
•    Reklam, kampanyalara ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla ticari elektronik iletiler ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 6563 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6’ da yer alan istisnalar haricinde madde 5’de düzenlediği şekilde tarafınızca veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onay vermeniz halinde gönderilebilecektir.


Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş¸ koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla;
•    İş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına,
•    Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması kapsamında banka, mali müşavir, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine,
•    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara,
•    Kanunu yükümlülükler kapsamında gereken bildirimlerin yapılabilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşları, denetçilere, danışmanlara,
•    KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı tedarikçilerle 
•    Bilişim hizmeti aldığımız (kurumsal mail) yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcılarına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında, 
•    Hizmet aldığımız insan kaynakları ve finans bilişim programlarına 
•    Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yapılması amacıyla ilgili Sosyal Toplum Kuruluşuna, 
•    Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları
Değerli müşterimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak No:35/2 İç Kapı No:3 Avcılar/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal Rise Online World bildireceğimi taahhüt ederim. 


 

E-Bülten kaydı oluşturun

Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow
×